Относно Cargopedia

  • Над 89 000 члена!
  • Множество мерки за сигурност
  • Публикувайте колкото обяви желаете, безплатно!
  • Оценител на цената при публикуване на обява за товар
  • Усъвършенствана система за вътрешен обмен на съобщения
  • Единствената борса за товари, която автоматично предполага подходящи товари и камиони
  • Известия по имейл и SMS
публикувани товари
публикувани камиони
регистрирани членове
потребители онлайн